Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

 

 

K O M U N I K A T  IV
WÓJTA GMINY LIDZBARK WARMIŃSKI

z dnia 4 maja 2020 r.

W związku z trwającym stanem epidemii na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej ogłoszonym rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U z 2020r. poz.491) i stale utrzymującą się liczbą osób zakażonych wirusem SARS-CoV-2, zwanym „koronawirusem COVID-19” - w trosce o zdrowie mieszkańców i pracowników Urzędu Gminy Lidzbark Warmiński - na podstawie § 10 wyżej wymienionego rozporządzenia oraz zarządzenia  Nr 183/2020 Wójta Gminy Lidzbark Warmiński,   z dnia 4 maja  2020 r. w sprawie wprowadzenia ograniczonej obsługi interesantów Urzędu Gminy Lidzbark Warmiński - uprzejmie informuję, że:

od dnia 5 maja 2020 r. (wtorek) - do odwołania,

Urząd Gminy Lidzbark Warmiński zostaje udostępniony interesantom w sposób ograniczony.

1. Interesanci będą mogli wejść do budynku Urzędu, w godzinach pracy Urzędu,  pojedynczo na poszczególne stanowiska pracy, w celu załatwienia spraw urzędowych wymagających osobistego stawiennictwa w Urzędzie, po uprzednim skontaktowaniu się z obsługą Urzędu za pomocą videodomofonu znajdującego się przy wejściu głównym do Urzędu.

W tym celu należy nacisnąć przycisk videodomofonu i poczekać na kontakt  z pracownikiem obsługującym sekretariat Urzędu;

2.  Interesanci, którzy zamierzają dokonać wpłaty w kasie Urzędu, powinni zachować się jak określono w pkt 1;

3. Wszelkiego rodzaju pisma można przesyłać w formie elektronicznej lub pocztą,  na adres: Urząd Gminy Lidzbark Warmiński, ul. Krasickiego 1,  11-100 Lidzbark Warmiński

4. Interesanci, których sprawy nie wymagają osobistego stawiennictwa w Urzędzie nadal  będą mogli osobiście złożyć dokumenty do skrzynki podawczej usytuowanej na zewnątrz budynku, przy wejściu głównym do Urzędu Gminy, w godzinach pracy Urzędu.

5. Wszelkich płatności prosimy dokonywać przelewem drogą on-line,  w bankach, na poczcie lub innych punktach opłat.

6. Interesanci Gminy Lidzbark Warmiński mogą załatwiać swoje sprawy również drogą mailową: sekretariat@gminalidzbark.com, telefonicznie: nr tel.: 89 767 32 74 - wykaz numerów tel. na stronie internetowej Gminy; lub przez platformę e-PUAP.

7. Wprowadza się całkowity zakaz wstępu do budynku Urzędu Gminy  Lidzbark Warmiński i poruszania się po posesji osób nieupoważnionych  bez zgody uprawnionego pracownika Urzędu.

                                                                                                                                                                                                                                                                      Wójt Gminy Lidzbark Warmiński                                                                                                                                                                                                                                                                                             mgr inż. Fabian Andrukajtis 

Wykaz numerów telefonów na poszczególne stanowiska pracy jest dostępny na stronie internetowej Gminy.

                                                                                    

 

URZĄD GMINY Lidzbark Warmiński
tel/fax   89-767-32-74
Imię i nazwisko stanowisko nr wew. nr pok.
 tel/fax 89-767-32-74   42 30
Fabian Andrukajtis Wójt 55 30a
Tomasz Kołodziejczyk Z-ca wójta 66 30B
Ryszard Kielak Sekretarz 18 19a
Małgorzata Sobolewska Skarbnik 34 34
Sekretariat 77 30
Radca Prawny 14 14
       REFERAT ORGANIZACYJNY
  nr wew. nr pok.
Spr. Organizacyjne Rady Gminy Insp.Ochr.Danych 19 19
Informatyk 24 24
Ewidencja  Działalności Gospodarczej,           Zarządzanie Kryzysowe i OC
Dowody Osobiste, Ewidencja Ludności 25 24
Kadry 33 33
REFERAT FINANSOWY
  nr wew. nr pok.
Z-ca Skarbnika  35 35
Ksiegowość Budżetowa / Oświaty 36 36a
Podatki i Windykacja  os. prawne 37 37
Podatki i Windykacja  os. fizyczne 38 36
  Płace 32 32
Kasa 20 20
REFERAT BUDOWNICTWA I INFRASTRUKTURY 
  nr wew. nr pok.
Kierownik, Budownictwo i Drogi 15 15
Zamówienie Publiczne i Gospodarka Mieszkaniowa 16 16
Budownictwo i Drogi                           11 11
       
REFERAT OCHRONY ŚRODOWISKA I NIERUCHOMOŚCI
  nr wew. nr pok.
Odpady Komunalne, Ochrona Środowiska, Zagospodarowanie Przestrzenne 17 17
REFERAT FUNDUSZY POMOCOWYCH, OŚWIATY I PROMOCJI
  nr wew. nr pok.
Kierownik, Oświata, Fundusze Pomocowe 31 31
Oświata 32 32
Promocja 12 12
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
  nr wew. nr pok.
Kierownik 26 26
Główna księgowa 22 22
Kadry, płace
DZIAŁ ŚWIADCZEŃ
Z-ca Kierownika, Fundusz Alimentacyjny 21 21
Świadczenia Rodzinne , Świadczenia Opiekuńcze , Świadczenia Wychowawcze 500+                                          Karta Dużej Rodziny, Dobry Start 23 23
DZIAŁ POMOCY SPOŁECZNEJ
Asystent Rodziny, Pracownik Socialny 28 25
Pracownik Socialny 27 27

 

 

Kasa urzędu czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 - 13:00

 

Kontakt i godziny pracy

Gmina Lidzbark Warmiński
ul. Krasickiego 1
11 - 100 Lidzbark Warmiński

tel/fax: +48 89 767 32 74
e-mail: gminalidzbark@pnet.pl

NIP: 743-18-62-715 REGON: 510742787

Wszystkie należności z tytułu podatków i opłat można wpłacać w kasie urzędu lub na konto Gminy Lidzbark Warmiński


Urząd Gminy Lidzbark Warmiński pracuje:
w poniedziałki w godz. 7:30-15:30
od wtorku do piątku
w godz. 7:00-15:00
Kasa urzędu czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 - 13:00

 

 

 

INFORMACJA O ZMIANIE RACHUNKU BANKOWEGO
GMINY LIDZBARK WARMIŃSKI

 

Informujemy, że  zmianie ulega bank  prowadzący obsługę budżetu Gminy Lidzbark Warmiński na:
 
PKO Bank Polski, Oddział Nr 1 Lidzbark Warmiński, ul. Powstańców Warszawy 23/2A, 11-100 Lidzbark Warmiński
Konto dotyczy wszystkich płatności, w tym podatków, opłaty skarbowej, opłaty za odbiór odpadów komunalnych.
W związku z powyższym wpłat dokonywać na poniższy rachunek:
 
Gmina Lidzbark Warmiński
PKO Bank Polski
04 1020 3541 0000 5802 0316 8804

 

Równocześnie informujemy, że w dalszym ciągu płatności podatków mogą być dokonywane w kasie Urzędu Gminy lub u inkasentów, którymi są sołtysi poszczególnych miejscowości.
 

I n f o r m a c j a

o wznowieniu biegu terminów administracyjnych

 

Szanowni Państwo,

W związku z wejściem w życie z dniem 16 maja 2020 r. (patrz niżej; dalej jako nowa ustawa) ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2020 r., poz. 875) następuje zmiana zasad liczenia terminów procesowych.

Zgodnie z art. 46 punkt 20 nowej ustawy w ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, 567, 568 i 695) wprowadza się następujące zmiany:

  • 20) uchyla się art. 15zzr i art. 15zzs”;

Art. 76 nowej ustawy wskazuje, iż wchodzi ona w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z wyjątkiem […] Dzień ogłoszenia to 15 maja 2020 r., więc ustawa wchodzi   w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia tj. z dniem 16 maja 2020 r.

Art. 68 nowej ustawy określa, kiedy zaczynamy liczyć terminy, których bieg nie rozpoczął się i terminy zawieszone:

1. Terminy, o których mowa w art. 15zzr ust. 1 ustawy zmienianej w art. 46, których bieg   nie rozpoczął się na podstawie art. 15zzr ust.1 tej ustawy, rozpoczynają bieg po upływie 7 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

2. Terminy, o których mowa w art. 15zzr ust. 1 ustawy zmienianej w art. 46, których bieg uległ zawieszeniu na podstawie art. 15zzr ust. 1 tej ustawy, biegną dalej po upływie 7 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

6. Terminy w postępowaniach, o których mowa w art. 15zzs ustawy zmienianej w art. 46, których bieg nie rozpoczął się na podstawie art.15zzs tej ustawy, rozpoczynają bieg po upływie 7 dni od dnia wejścia wżycie niniejszej ustawy.

7. Terminy w postępowaniach, o których mowa w art. 15zzs ustawy zmienianej w art. 46, których bieg uległ zawieszeniu na podstawie art. 15zzs tej ustawy, biegną dalej po upływie 7 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

 

 

Reasumując:

 

  1. Ustawa została opublikowana 15 maja !!! + 1 dzień = obowiązuje od 16 maja br.  !!!
  2. od 16 maja – nie ma art. 15 zzs i 15 zzr, - liczymy terminy na starych zasadach  we wszystkich sprawach „nowych”, tj. wpływających do organu od poniedziałku   18 maja (16 maja to sobota zakładając, że w sobotę i w niedzielę nic nie wpłynęło  do organu - liczy się data wpływu nie nadania).
  3. od 24 maja – zaczynamy liczyć terminy procesowe: te zawieszone i te, których bieg nie rozpoczął się we wszystkich sprawach „starych” tj. tych które wpłynęły do organu po 31 marca b.r. (uwaga na wyjątki które weszły w życie 18 kwietnia – patrzy komunikaty wcześniejsze), bowiem nowe przepisy zaczynają w tym zakresie obowiązywać (…) po upływie 7 dni od dnia wejścia w życie ustawy – 16 maja + 7 dni – upływa 23 maja i następnego dnia tj. 24 maja zaczynamy liczyć terminy, których bieg nie rozpoczął się i zawieszone we wszystkich „starych sprawach”. Terminy liczmy dalej nie od nowa. Ustalamy, ile terminu na załatwienie każdej sprawy upłynęło przed wejściem w życie art. 15 zzs i 15 zzr i odejmujemy tę liczbę od ustawowego terminu załatwienia sprawy, zostaje nam termin w jakim sprawa winna być załatwiona. Sugeruję sporządzenie przez pracownika prowadzącego postępowania wewnętrznej notatki w każdej „starej sprawie” dotyczącej sposobu liczenia terminu. Pozwoli to na niepogubienie się z liczeniem terminów.
  4. Z racji tego, że liczenie terminów rozpoczyna się w niedziele 24 maja 2020 r. to terminy 7-dniowe lub 14-dniowe upływać będą odpowiednio 30 maja lub 6 czerwca 2020 r. (soboty). Warto zwrócić na to uwagę, gdyż 30 maja lub 6 czerwca 2020 r. jako soboty spowodują, że terminy takie upłyną nam w poniedziałek – odpowiednio 1 i 8 czerwca 2020 r. (art. 57 § 4 kpa – jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy lub na sobotę, termin upływa następnego dnia, który nie jest dniem wolnym od pracy ani sobotą).
  5. Zgodnie z art. 68 ust. 4 nowej ustawy czynności, o których mowa w art. 15zzr ust. 5 ustawy zmienianej w art. 46 - zachowują moc. Oznacza to, iż te czynności, które dokonała strona w trakcie trwania zawieszenia liczenia terminów są ważne i należy nadać im bieg, jeśli do tej pory nie było to zrobione, np. jeśli strona złożyła odwołanie – chociaż nie musiała – to należy je przekazać do organu II instancji.

 

 

Sprawy załatwiane elektronicznie

Zgodnie z Ustawą z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. 2005 nr 64 poz. 565 z późn. zm.) Urząd Gmina Lidzbark Warmiński uruchomiła Elektroniczną Skrzynkę Podawczą. W celu złożenia dokumentu elektronicznego należy wypełnić udostępniony na stronie https://cu.warmia.mazury.pl formularz i opatrzyć go bezpiecznym podpisem elektronicznym wygenerowanym w oparciu o certyfikat kwalifikowany wydany przez dowolnego polskiego wystawcę, bądź Profil Zaufany ePUAP.