Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Umorzenie, odroczenia i rozłożenia na raty

Ogłoszono przez Andrzej Bogdanowicz

Umorzenie zaległości podatkowych oraz odroczenia i rozłożenia na raty zapłaty podatku lub zaległości podatkowej

 

W przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym organ podatkowy na wniosek podatnika, może umorzyć w całości lub w części zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłatę prolongacyjną lub  odroczyć, rozłożyć na raty zapłatę podatku lub zaległości podatkowej. Umarzanie zaległości podatkowych, odsetek za zwłokę lub opłaty prolongacyjnej lub odroczenie, rozłożenie na raty zapłaty podatku lub zaległości podatkowej na wniosek podatnika będącego beneficjentem pomocy publicznej, następuje z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 362 ze zm.).
 
Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Gminy Lidzbark Warmiński ul. Krasickiego 1, 11-100 Lidzbark Warmiński – Referat Finansowy – I piętro, pokój nr 37, telefon (0-89) 767-32-74 wew.37
 
Wymagane dokumenty:
1) podanie o umorzenie zaległości podatkowych, odsetek za zwłokę lub opłaty prolongacyjnej lub odroczenie i rozłożenia na raty zapłaty podatku lub zaległości podatkowej  wraz z uzasadnieniem, w którym należy przedstawić swoją sytuację materialną i powód dlaczego zaległość podatkowa  nie została uregulowana,

2) oświadczenie o sytuacji finansowej i uzyskiwanych dochodach (stanie majątkowym) w związku z wnioskiem o udzielenie ulgi w spłacie zobowiązań wnioskodawcy ubiegającego się o zastosowanie ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych oraz dokumenty obrazujące sytuację materialną wnioskodawcy, np.
- zaświadczenie o dochodach wnioskodawcy, osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym (np. dochody z pracy, emerytury/renty, zasiłek dla bezrobotnych, świadczenia z opieki społecznej, z dzierżawy/najmu, z gospodarstwa rolnego, z działalności gospodarczej, stypendia, alimenty),
- zaświadczenie o zarejestrowaniu wnioskodawcy jako bezrobotnego,
- potwierdzenie ewentualnych kosztów leczenia (wypisy ze szpitala, kopie rachunków za leki, itp.),
- potwierdzenie wydatków ponoszonych na utrzymanie  (rachunków za czynsz, energię elektryczną, gaz, wodę, opał, telefony, kredyty i inne)
3. inne na żądanie organu podatkowego w trakcie prowadzenia postępowania podatkowego,

4. oświadczenie o otrzymanej dotychczas pomocy publicznej - dotyczy wyłącznie podatników będących beneficjentami pomocy publicznej.
 
Opłaty:
Nie pobiera się.

Termin załatwienia sprawy:
Do 30 dni.Sposób załatwienia sprawy:
Wydanie decyzji w sprawie umorzenie zaległości podatkowych, odsetek za zwłokę lub opłaty prolongacyjnej.
 
Procedura odwoławcza:
Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Wójta Gminy Lidzbark Warmiński w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
 
Podstawa prawna:
1)   art. 67 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r., poz. 900  ze zm.),
2)   ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2018 r., poz.362 ze zm.)