Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Ulga inwestycyjna

Ogłoszono przez Andrzej Bogdanowicz

ULGA INWESTYCYJNA W PODATKU ROLNYM

Zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym podatnikom podatku rolnego przysługuje ulga inwestycyjna z tytułu wydatków poniesionych na:
1. budowę lub modernizację budynków inwentarskich służących do chowu, hodowli i utrzymywania zwierząt gospodarskich oraz obiektów służących ochronie środowiska,
2. zakup i zainstalowanie:
a. deszczowni,
b. urządzeń melioracyjnych i urządzeń zaopatrzenia gospodarstwa w wodę,
c. urządzeń do wykorzystywania na cele produkcyjne naturalnych źródeł energii (wiatru, biogazu, słońca, spadku wód)
jeżeli wydatki te nie zostały sfinansowane w całości lub w części z udziałem środków publicznych.

 

Ulga inwestycyjna przyznawana jest po zakończeniu inwestycji i polega na odliczeniu od należnego podatku rolnego od gruntów położonych na terenie gminy, w której została dokonana inwestycja - w wysokości 25% udokumentowanych rachunkami nakładów inwestycyjnych.

Ulgę przyznaje się na podstawie decyzji wydanej na wniosek podatnika.
Ulga z tytułu tej samej inwestycji nie może być stosowana dłużej niż przez 15 lat.
Kwota ulgi inwestycyjnej jest odliczana z urzędu w decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego.
Podatnicy obowiązani do składania deklaracji na podatek rolny odliczają, określoną w decyzji w sprawie ulgi inwestycyjnej, kwotę przyznanej ulgi od należnego podatku rolnego.
Podatnik traci prawo do odliczenia od podatku rolnego nie wykorzystanej kwoty ulgi inwestycyjnej w przypadku sprzedaży obiektów i urządzeń, od których przyznana została ta ulga, lub przeznaczenia ich na inne cele.

 

Podstawa prawna:

art.13 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1256 ze zm.).

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

- Wniosek o udzielenie ulgi inwestycyjnej,

- rachunki, faktury (oryginały),

- zestawienie poniesionych wydatków,

- oświadczenie o zakończeniu budowy i poniesionych kosztach,

 

- formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie inną niż pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.

 

OPŁATY:
Nie podlega opłacie skarbowej.

 

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Do 30 dni od złożenia wniosku.

 

TRYB ODWOŁAWCZY:
Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie, za pośrednictwem Wójta Gminy w Lidzbarku Warmińskim w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Miejsce złożenia ww wniosków:
Sekretariat Urzędu Gminy - pokój Nr 30  w godzinach: poniedziałek – 7.30-15.30
wtorek- piątek - 7.00-15.00 lub w pokoju  Nr 37
Jednostka odpowiedzialna:
Referat Finansowy Urzędu Gminy Lidzbark Warmiński

 

Załączniki do pobrania1. Załączniki do pobrania2. Załączniki do pobrania3. Załączniki do pobrania4. Załacznik5.  Zalacznik6 Załącznik7