Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Ulga z tytułu nabycia gruntów

Ogłoszono przez Andrzej Bogdanowicz

ZWOLNIENIE I ULGA W PODATKU ROLNYM Z TYTUŁU NABYCIA GRUNTÓW

Zwalnia się od podatku rolnego

1)     grunty przeznaczone na utworzenie nowego gospodarstwa rolnego lub powiększenie już istniejącego do powierzchni nieprzekraczającej 100 ha:
a) będące przedmiotem prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego, nabyte w drodze umowy sprzedaży,
b) będące przedmiotem umowy o oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste,
c) wchodzące w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, objęte w trwałe zagospodarowanie,

2)     grunty gospodarstw rolnych powstałe z zagospodarowania nieużytków – na okres 5 lat, licząc od roku następnego po zakończeniu zagospodarowania.

Okres zwolnienia wynosi 5 lat, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zawarto umowę sprzedaży gruntów lub prawa wieczystego użytkowania, ustanowiono prawo wieczystego użytkowania gruntów lub objęto grunty w trwałe zagospodarowanie w drodze umowy. Po upływie okresu zwolnienia, o którym mowa stosuje się ulgę w podatku rolnym, polegającą na obniżeniu podatku w pierwszym roku o 75% i w drugim roku o 50%.

Ulgę przyznaje się na postawie decyzji wydanej na wniosek podatnika.

 

Podstawa prawna:

- art.12 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (Dz. U. z 2019 r., poz.1256 ze zm.)

- Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013)

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

- WNIOSEK

- OŚWIADCZENIA

 

OPŁATY:

Nie podlega opłacie skarbowej.

 

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Do 30 dni od złożenia wniosku.
TRYB ODWOŁAWCZY:
Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie, za pośrednictwem Wójta Gminy w Lidzbarku Warmińskim w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Miejsce złożenia ww wniosków:
Sekretariat Urzędu Gminy - pokój Nr 30  w godzinach: poniedziałek – 7.30- 15.30
wtorek- piątek - 7.00-15.00 lub w pokoju  Nr 37
Jednostka odpowiedzialna:
Referat Finansowy Urzędu Gminy Lidzbark Warmiński

 

Załącznik do pobrania 1. Załącznik do pobrania 2Załącznik do pobrania 3Załącznik do pobrania 4.