Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Urząd

Ogłoszono przez Andrzej Bogdanowicz

Wójt

Wójtem Gminy jest Pan Fabian Andrukajtis.

Wójt – stanowisko z wyboru. Czynności z zakresu prawa pracy wobec Wójta związane z nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku pracy wykonuje Przewodniczący Rady Gminy. Wynagrodzenie Wójta ustala Rada Gminy w drodze uchwały. Pozostałe czynności wobec Wójta wykonuje Zastępca lub Sekretarz.

Do zakresu zadań i kompetencji Wójta należy:
1. Kierowanie bieżącymi sprawami Gminy i reprezentowanie jej na zewnątrz.
2. Wydawanie decyzji w zakresie administracji publicznej.
3. Wójt może upoważnić swojego Zastępcę lub innych pracowników Urzędu do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu Wójta.
4. Udzielanie pełnomocnictw w sprawach należących do jego własnych kompetencji.
5. Wykonywanie uchwał rady gminy i zadań gminy określonych przepisami prawa.
6. Przygotowywanie projektów uchwał rady gminy.
7. Wykonywanie budżetu.
8. Gospodarowanie mieniem gminy.
9. Zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.
10. Kierowanie pracą Urzędu.
11. Wykonywanie czynności z zakresu prawa pracy wobec pracowników Urzędu i kierowników jednostek organizacyjnych
12. Wydawanie zarządzeń.
13. Składanie oświadczeń woli w imieniu gminy w zakresie zarządu mieniem.
14. Uczestnictwo w pracach związków i porozumień międzygminnych.
15. Wykonywanie zadań określonych przepisami o ochronie informacji niejawnych.
16. Wykonywanie zadań określonych przepisami z zakresu obronności państwa,
17. Wykonywanie zaleceń pokontrolnych wydawanych przez organy kontroli.
18. Wykonywanie innych zadań zastrzeżonych do kompetencji Wójta przepisami prawa i uchwałami Rady Gminy.