Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Urząd

Ogłoszono przez Andrzej Bogdanowicz

Skarbnik

Funkcję Skarbnika pełni Pani Małgorzata Sobolewska

Tel: 089 767 32 74 wew. 34

Skarbnik – stanowisko z powołania. Powołanie na stanowisko Skarbnika należy do wyłącznej kompetencji Rady i następuje na wniosek Wójta.

Do zadań Skarbnika należy w szczególności:
1) opracowanie projektu budżetu Gminy,
2) prowadzenie rachunkowości i gospodarki finansowej zgodnie z obowiązującymi przepisami,
3) kontrolowanie i nadzorowanie realizacji budżetu, dokonywanie analizy budżetu oraz bieżące informowanie Wójta o jego realizacji,
4) czuwanie nad prawidłowym obiegiem informacji i dokumentacji finansowej, opiniowanie decyzji wywołujących skutki finansowe dla budżetu,
5) nadzorowanie i koordynowanie pracy służb finansowych Urzędu i jednostek organizacyjnych Gminy, sporządzanie sprawozdawczości budżetowej,
6) dokonywanie wewnętrznej kontroli finansowej, przygotowywanie i organizowanie obiegu dokumentów finansowych,
7) sporządzanie analiz i zbiorczych sprawozdań z wykonywania budżetu,
8) inicjowanie wszelkich prawnie dozwolonych działań Gminy w kierunku pozyskania środków finansowych,
9) wykonywanie przepisów ustawy o finansach publicznych, ustaw podatkowych, dokonywanie kontrasygnaty czynności, jeżeli czynność prawna może spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych oraz informowanie Rady i Regionalnej Izby Obrachunkowej o odmowie złożenia kontrasygnaty,
10) wykonywanie zadań i obowiązków głównego księgowego budżetu na mocy odrębnych przepisów prawa.
11) wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa oraz wynikających z poleceń i upoważnień Wójta.

Ponadto Skarbik sprawuje bezpośredni nadzór nad pracownikami Referatu Finansowego.