Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Urząd

Ogłoszono przez Andrzej Bogdanowicz

Sekretarz

Funkcję Sekretarza pełni Pan Ryszard Kielak

Tel: 089 767 32 74 wew. 18

Sekretarz zapewnia warunki sprawnego funkcjonowania Urzędu.

Do zadań Sekretarza należy w szczególności:
1) organizacja pracy Urzędu i koordynowanie działań podejmowanych przez poszczególne komórki organizacyjne, nadzór nad właściwym przepływem informacji publicznych, analiza warunków pracy w Urzędzie, podejmowanie inicjatywy ich usprawnienia,
2) nadzorowanie przestrzegania instrukcji kancelaryjnej i jednolitego rzeczowego wykazu akt, sprawnego obiegu dokumentów,
3) koordynowanie załatwiania wniosków i interpelacji radnych,
4) organizowanie zasad właściwego przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków obywateli,
5) nadzór nad zapewnieniem terminowego i prawidłowego przygotowania przez referaty , stanowiska pracy i inne jednostki organizacyjne materiałów na sesje Rady,
6) nadzór nad gospodarką mieniem Urzędu i środkami budżetowymi przeznaczonymi na pokrycie kosztów jego funkcjonowania,
7) opracowywanie projektów struktury organizacyjnej Urzędu,
8) opracowywanie projektów zmian w regulaminach,
9) opracowywanie zakresów czynności dla kierowników referatów i pracowników na samodzielnych stanowiskach pracy,
10) koordynowanie i organizowanie działań związanych z wyborami do Sejmu, Senatu, Prezydenta RP, jednostek samorządu terytorialnego, ławników oraz spisów powszechnych i referendów,
11) organizowanie kontroli wewnętrznej w Urzędzie,
12) informowanie Wójta, Kierowników Referatów i samodzielne stanowiska pracy o zmianach w obowiązującym stanie prawnym w zakresie objętym działalnością Gminy,
13) realizacja zaleceń pokontrolnych wydawanych przez organy kontroli.
14) prowadzenie książki kontroli (kontrole zewnętrzne Urzędu) oraz przechowywanie dokumentów z przeprowadzanych kontroli),
15) nadzór merytoryczny nad Biuletynem Informacji Publicznej.
16) inicjowanie i tworzenie warunków do podnoszenia kwalifikacji pracowników samorządowych - ustala plan doskonalenia zawodowego,
17) nadzorowanie czasu pracy pracowników samorządowych,
18) przyjmowanie ustnych oświadczeń ostatniej woli,
19) realizacja innych zadań na polecenie lub z upoważnienia Wójta.

Ponadto Sekretarz:
1) Współdziała z Radą i jej komisjami.
2) Organizuje i nadzoruje w porozumieniu z Wójtem nabór na wolne urzędnicze stanowiska pracy oraz organizuje i nadzoruje przebieg służby pracowniczej. Zapoznaje nowo przyjętych pracowników ze wszystkimi przepisami regulaminowymi i porządkowymi dotyczącymi funkcjonowania Urzędu.
3) Kieruje Referatem Organizacyjnym.