Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Wybory Okręgi

Ogłoszono przez Robert Gobis

Uchwała w sprawie podziału Gminy Lidzbark Warmiński na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

U c h w a ł a Nr XXXIII/257/2018

 

Rady Gminy Lidzbark Warmiński

z dnia 28 marca 2018r.

 

 

w sprawie podziału Gminy Lidzbark Warmiński na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.

 

 

Na podstawie art. 417, art. 418 § 1, art. 419, art. 420 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. – Kodeks wyborczy (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 15 z późn zm.) oraz art. 12 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. – o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 130), w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1875 z późn zm.) na wniosek Wójta, Rada Gminy Lidzbark Warmiński uchwala, co następuje:

 

§ 1. Dokonuje się podziału Gminy Lidzbark Warmiński na okręgi wyborcze, ustala ich granice i numery oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

 

§ 2. Na ustalenia Rady Gminy Lidzbark Warmiński w sprawach okręgów wyborczych wyborcom, w liczbie co najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego w Elblągu, w terminie 5 dni od daty podania uchwały do publicznej wiadomości.

 

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXIII/192/2012 Rady Gminy Lidzbark Warmiński, z dnia 26 września 2012 r. w sprawie podziału gminy Lidzbark Warmiński na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.

 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Lidzbark Warmiński i podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy i tablicach ogłoszeń w sołectwach.

 

 

Przewodniczący

Rady Gminy

/ - /

Jan Zanamierowski

 

Załącznik do uchwały Nr XXXIII/257/2018

Rady Gminy Lidzbark Warmiński

z dnia 28 marca 2018 r.

 

 

Podział Gminy Lidzbark Warmiński na okręgi wyborcze, ustalenie ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.

 

 

Numer okręgu wyborczego

 

Granice okręgu

(sołectwa)

Liczba radnych wybieranych
w okręgu

1.

Jagoty, Koniewo, Wielochowo, Żytowo.

1

2.

Nowa Wieś Wielka, Lauda, Redy.

1

3.

Pilnik, część sołectwa Bobrownik: miejscowość Długołęka

1

4.

Kraszewo.

1

5.

Miłogórze, Nowosady, Pomorowo.

1

6.

Kłębowo, Łabno, Medyny, Świętnik.

1

7.

Blanki, Jarandowo, Suryty.

1

8.

Kotowo, Morawa,

część sołectwa Rogóż: miejscowość Rogóż Nr 50a i 50b

 

1

9.

Część sołectwa Rogóż: miejscowość Rogóż bez numerów 50a i 50b, miejscowość Wojdyty.

1

10.

Knipy, Markajmy, Sarnowo.

1

11.

Bugi, Runowo.

1

12.

Ignalin, Workiejmy, Zaręby.

1

13.

Babiak, Drwęca, Kaszuny, Miejska Wola.

1

14.

Kierz, Kochanówka, Stryjkowo.

1

15.

Część sołectwa Bobrownik: miejscowość Bobrownik, Łaniewo, Wróblik.

1