Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Wybory Obwody

Ogłoszono przez Robert Gobis

Uchwała w sprawie podz. na obwody

U c h w a ł a Nr XXXIII/258/2018

 

Rady Gminy Lidzbark Warmiński

z dnia 28 marca 2018 r.

 

 

w sprawie podziału Gminy Lidzbark Warmiński na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

 

 

Na podstawie art. 12 § 2 i 3, § 11, 12 i 13 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. – Kodeks wyborczy (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 15 z późn zm.) oraz art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. – o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 130), w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1875 z późn zm.), na wniosek Wójta, Rada Gminy Lidzbark Warmiński uchwala, co następuje:

 

§ 1. Dokonuje się podziału Gminy Lidzbark Warmiński na stałe obwody głosowania, ustala ich granice i numery oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

 

§ 2. Na ustalenia Rady Gminy Lidzbark Warmiński w sprawach obwodów głosowania wyborcom, w liczbie co najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego w Elblągu, w terminie 5 dni od daty podania uchwały do publicznej wiadomości.

 

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXVI/225/2012 Rady Gminy Lidzbark Warmiński, z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie podziału Gminy Lidzbark Warmiński na stałe obwody głosowania.

 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Lidzbark Warmiński i podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy i tablicach ogłoszeń w sołectwach.

 

 

Przewodniczący

Rady Gminy

/ - /

Jan Zanamierowski

 

 

Załącznik do uchwały Nr XXXIII/258/2018

Rady Gminy Lidzbark Warmiński

z dnia 28 marca 2018 r.

 

Podział Gminy Lidzbark Warmiński na stałe obwody glosowania, ustalenie ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.


 

Nr obwodu

 Granice obwodu głosowania

/miejscowości/

 Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej

 

1.

 

 

Długołęka, Jagoty, Jagodów, Koniewo, Koniewo Osada, Lauda, Markajmy, Marków, Knipy, Nowa Wieś Wielka, Pilnik, Redy, Redy Osada, Sarnowo, Widryki, Wielochowo, Żytowo.

 

Urząd Gminy

Lidzbark Warmiński

ul. Krasickiego 1

2.

 Chełm, Kraszewo, Miłogórze, Nowosady, Pomorowo.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Kraszewie 2

3.

 

Blanki, Dębiec, Gajlity, Jarandowo, Kłębowo, Łabno, Medyny, Suryty, Świętnik.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Kłębowie 7

4.

 

Budniki,  Kotowo, Morawa, Rogóż, Wojdyty

 

Świetlica wiejska w Rogóżu 19A

 

5.

 Bugi, Ignalin, Runowo, Workiejmy, Zaręby.

 

Świetlica wiejska w Runowie 41A

 

6.

 Babiak, Drwęca, Kaszuny, Kłusity Wielkie, Krasny Bór, Miejska Wola, Stabunity.

Świetlica wiejska w Babiaku 13

7.

 Kierz, Kochanówka, Stryjkowo.

Świetlica wiejska w Kochanówce 17

8.

Bobrownik, Łaniewo, Łaniewo Leśnictwo, Wróblik.

Świetlica wiejska

w Łaniewie 79