Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: SPIS ROLNY

Ogłoszono przez Robert Gobis | wersja archiwalna

OGŁOSZENIE O naborze rachmistrzów

O G Ł O S Z E N I E

WÓJTA GMINY LIDZBARK WARMIŃSKI – GMINNEGO KOMISARZA SPISOWEGO

o naborze kandydatów na rachmistrzów spisowych.

 

                Wójt Gminy Lidzbark Warmiński, jako Gminny Komisarz Spisowy ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych, do przeprowadzenia na terenie Gminy Lidzbark Warmiński powszechnego spisu rolnego w terminie od 1 września 2020 r. do 30 listopada 2020 r.

Kandydat na rachmistrza terenowego musi m.in być osobą:

 1. pełnoletnią;
 2. zamieszkałą na terenie Gminy (wiejskiej) Lidzbark Warmiński;
 3. posiadającą, co najmniej średnie wykształcenie;
 4. posługującą się językiem polskim w mowie i w piśmie;
 5. która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 1. Nabór na rachmistrzów terenowych odbywa się w okresie od 15  czerwca do 15 lipca 2020 r.
 2. Kandydaci na rachmistrzów mogą zgłaszać się do Urzędu Gminy Lidzbark Warmiński,ul.Krasickiego 1 pok. Nr 18; podając swoje imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu oraz informacje i oświadczenia, o których mowa w art. 20 ust.1 ustawy o PSR 2020.
 3. Ogłoszenie o naborze na rachmistrzów terenowych będą umieszczone w miejscach powszechnie dostępnych w siedzibie Urzędu Gminy Lidzbark Warmiński oraz opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Urzędu Gminy.
 4. Kandydaci na rachmistrzów odbędą szkolenie w okresie sierpień-wrzesień br., którego celem będzie przekazanie najważniejszych informacji i wiedzy z zakresu funkcjonowania statystyki publicznej, w tym  o istocie tajemnicy statystycznej, czynnościach objętych metodą wywiadu w ramach powszechnego spisu rolnego oraz o zakresie podmiotowym i przedmiotowym tego spisu.
 5. Wszyscy kandydaci na rachmistrzów terenowych zobligowani są do wzięcia udziału w szkoleniu.
 6. Szkolenie zakończone będzie egzaminem w formie elektronicznej za pomocą aplikacji e/m-learning sprawdzającym wiedzę i przygotowanie do wykonywania czynności rachmistrza w spisie rolnym.      Kandydat, który nie wziął udziału w całości szkolenia, nie może przystąpić do egzaminu kończącego szkolenie. Podczas szkolenia i  egzaminu po szkoleniu posługują się własnym urządzeniem mobilnym z dostępem do internetu.
 7. Informacje o sposobie realizacji szkolenia i egzaminu po szkoleniu będą podane osobom ubiegającym się o wpis na listę kandydatów na rachmistrzów.
 8. Pozytywny wynik obowiązkowego egzaminu umożliwi wpis osoby na listę kandydatów na rachmistrzów terenowych, który po uzupełnieniu pozostałych danych w aplikacji e/m-learning zostanie powiadomiony przez pracowników Wojewódzkiego Biura Spisowego o dacie i miejscu podpisania umowy zlecenia  z Dyrektorem Urzędu Statystycznego.
 9. W trakcie swojej pracy rachmistrze będą posługiwał się identyfikatorem rachmistrza spisowego, przy pomocy którego dokonywać będą spisu.

 

Lidzbark Warmiński, dnia 15 czerwca 2020 r.

Wójt Gminy - Gminny Komisarz Spisowy

               Fabian Andrukajtis