Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

Ogłoszono przez Admin Super

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lidzbark Warmiński na 2016 r.

Numer aktu: X/87/2015

Rodzaj aktu: Uchwały Rady Gminy

Data podjęcia:

Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku

Status: Zmieniony

Zmieniony przez : 159/2016 , 166/2016 , XIV/126/2016 , 203/2016 , 208/2016 , 213/2016 , 218/2016 , XVIII/143/2016 , 225/2016 , 229/2016 , XIX/154/2016

Informacje dodatkowe:

§ 1.
Dochody budżetu gminy w wysokości 20 917 228,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 z tego:
dochody bieżące w wysokości  20 250 128,00 zł
dochody majątkowe w wysokości 667 100,00 zł
§ 2.
1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 24 488 314,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 z tego:
wydatki bieżące w wysokości  20 113 499,00 zł
wydatki majątkowe w wysokości 4 374 815,00 zł

2. Wydatki inwestycyjne w 2016 roku w wysokości 4 152 770,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.
3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 2 380 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.
4. Dochody i wydatki związane z realizacją:
- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5,
- zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.
§ 3.
1. Deficyt budżetowy gminy wynosi 3 571 086,00 zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków z lat ubiegłych w wysokości 1 259 824,00 zł oraz kredytu bankowego w wysokości 2 311 262,00 zł.
§ 4.
Przychody budżetu w wysokości 3 954 086,00 zł, rozchody w wysokości 383 000,00 zł , zgodnie z załącznikiem nr 7.
§ 5
Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:
1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 1 000 000,00 zł,
2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie - 2 311 262,00 zł.
§ 6.
1. Ustala się dochody w kwocie 38 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 37 000,00 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 1.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
§ 7
Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust.4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013r. poz.1232):
1) dochody w wysokości 13 000,00 zł,
2)  wydatki w wysokości 13 000,00 zł.
§ 8.
Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 8.
§ 9.
W budżecie tworzy się rezerwy:
1) rezerwa ogólna w wysokości    - 34 550,00 zł
2) rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne  - 50 000,00 zł
3) rezerwa celowa w wysokości    - 53 450,00 zł
z przeznaczeniem na:
a) zarządzanie kryzysowe  - 53 450,00 zł
§ 10.
1. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 Uchwały, na:
1)  finansowanie przejściowego deficytu budżetu,
2)  finansowanie planowanego deficytu budżetu.
2. Ponadto upoważnia się Wójta do:
1) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
2) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, to jest do:
- przenoszenia wydatków majątkowych między poszczególnymi zadaniami w danym dziale,
- lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
- przesunięcia środków na wynagrodzenia i pochodne w ramach tego samego działu, nie powodujące zwiększenia wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi ogółem.
3) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach  następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
§ 11.
Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.
§ 12.
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko Mazurskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.