Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

Ogłoszono przez Andrzej Bogdanowicz

zmieniające Zarządzenie nr 246/2017 Wójta Gminy Lidzbark Warmiński z dnia 06.02.2017 r. w sprawie ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych gminy Lidzbark Warmiński w 2017 r.

Numer aktu: 281/2017

Rodzaj aktu: Zarządzenia Wójta Gminy

Data podjęcia:

Data wejścia w życie:

Status: Obowiązujący

Zmienia: 246/2017

Informacje dodatkowe:

Na podstawie art. 5 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U.2016.1817 ze zm.), w związku z Uchwałą Rady Gminy Lidzbark Warmiński Nr XVIII/152/2016 w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy Lidzbark Warmiński z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017” zarządza się, co następuje:

§ 1.

W załączniku Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Lidzbark Warmiński nr 246/2017 z dnia 06.02.2017 r. w sprawie ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych gminy Lidzbark Warmiński w 2017 r. wprowadza się następujące zmiany:

  1. W § 3 ust. 2, pkt 4 zmienia się kwotę przeznaczoną na dofinansowanie wspomagania rozwoju organizacji pozarządowych z „13 000,00 zł” na „16 000,00 zł”.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Treść niniejszego zarządzenia publikuje się przez jego zamieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Lidzbarku Warmińskim oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.