Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

Ogłoszono przez Tomasz Kołodziejczyk

w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Lidzbark Warmiński.

Numer aktu: XVII/137/2020

Rodzaj aktu: Uchwały Rady Gminy

Data podjęcia:

Data wejścia w życie:

Status: Obowiązujący

Informacje dodatkowe:

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 65 ze zm.) oraz § 3 ust. 1 uchwały Nr VIII/59/11 z dnia 8 czerwca 2011r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Lidzbark Warmiński (Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego z 2 sierpnia 2011 r. Nr 107, poz. 1780), Rada Gminy Lidzbark Warmiński uchwala, co następuje:

 

§ 1. Wyraża się zgodę na sprzedaż w trybie przetargu ustnego nieograniczonego niezabudowanych nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki o numerach:

  1. 22/4 o powierzchni 1,5040 ha położonej w obrębie Markajmy gmina Lidzbark Warmiński, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr OL1L/00020500/1,
  2. 22/6 o powierzchni 1,5690 ha położonej w obrębie Markajmy gmina Lidzbark Warmiński, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr OL1L/00020500/1,
  3. 22/7 o powierzchni 15,6300 ha położonej w obrębie Markajmy gmina Lidzbark Warmiński, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr OL1L/00020500/1.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lidzbark Warmiński.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy.