Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

Ogłoszono przez Tomasz Kołodziejczyk

w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Lidzbark Warmiński z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok.

Numer aktu: XVII/132/2020

Rodzaj aktu: Uchwały Rady Gminy

Data podjęcia:

Data wejścia w życie:

Status: Obowiązujący

Informacje dodatkowe:

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. 2020 poz. 713) oraz art. 271 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (jednolity tekst Dz. U. 2019 poz. 869 ze zm.) uchwala się, co następuje:

 

§ 1.

 

 Po zapoznaniu się:

  1. ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Lidzbark Warmiński za rok 2019, ze sprawozdaniem finansowym,
  2. z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie,
  3. z informacją o stanie mienia Gminy Lidzbark Warmiński,
  4. ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej, udziela się absolutorium Wójtowi Gminy Lidzbark Warmiński  z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok.

 

§ 2.

 

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.