Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

Ogłoszono przez Tomasz Kołodziejczyk

w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Lidzbark Warmiński.

Numer aktu: XVII/140/2020

Rodzaj aktu: Uchwały Rady Gminy

Data podjęcia:

Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.

Status: Obowiązujący

Informacje dodatkowe:

Na podstawie art. 5a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2020  r. poz. 713) Rada Gminy Lidzbark Warmiński uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się zasady i tryb przeprowadzania konsultacji społecznych na terenie Gminy Lidzbark Warmiński zwane dalej „konsultacjami”.

§ 2. 1. Konsultacje to otwarty proces dialogu władzy samorządowej z mieszkańcami, który przeprowadza się w celu:

 1. zapewnienia mieszkańcom uczestnictwa w procesie podejmowania rozstrzygnięć bezpośrednio wpływających na sposób lub/i jakość ich życia,
 2. zasięgnięcia opinii i propozycji mieszkańców dla podjęcia optymalnej decyzji
  w określonej sprawie,
 3. aktywizacji środowisk lokalnych oraz kształtowania poczucia odpowiedzialności wśród wszystkich mieszkańców za funkcjonowanie Gminy.

§ 3. W konsultacjach mogą brać udział mieszkańcy Gminy, których dotyczy przedmiot konsultacji.

§ 4. 1. Konsultacje w zależności od ich przedmiotu mogą mieć zasięg:

 1. gminny – dotyczący przedsięwzięć mających wpływ na wszystkich mieszkańców Gminy,
 2. lokalny – dotyczący mieszkańców określonego obszaru w granicach Gminy.

§ 5. 1. Konsultacje mogą być przeprowadzone w formie:

1) zgłaszania uwag i opinii na piśmie (z wykorzystaniem dostępnych narzędzi internetowych),

2) protokołowanego, otwartego spotkania z mieszkańcami, prowadzonego w sposób umożliwiający składanie wniosków i uwag, któremu przewodniczy Wójt lub upoważniona przez niego osoba.

2. Konsultacje przeprowadza się z zastosowaniem co najmniej jednej z form, o których mowa w ust.1.

§ 6. 1. Konsultacje przeprowadza się:

 1. z inicjatywy Wójta Gminy Lidzbark Warmiński;
 2. z inicjatywy Rady Gminy Lidzbark Warmiński;
 3. na wniosek określonej liczby mieszkańców gminy – co najmniej 30 osób;
 4. na wniosek organizacji pozarządowych działających na obszarze gminy, w dziedzinach dotyczących prowadzonej przez nie działalności statutowej.

§ 7. 1.  Podmioty, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 2-4 występują do Wójta Gminy z wnioskiem
o przeprowadzenie konsultacji, który powinien zawierać następujące elementy:

 1. informacje o przedmiocie konsultacji i zasięgu konsultacji;
 2. uzasadnienie z określeniem celu konsultacji;
 3. propozycję terminu przeprowadzenia konsultacji;
 4. propozycję form konsultacji;
 5. podpis i dane kontaktowe wnioskodawcy;
 6. w przypadku wniosku, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 3 do wniosku należy dołączyć listę mieszkańców popierających wniosek zawierającą: imię i nazwisko, adres miejsca zamieszkania i czytelne podpisy mieszkańców popierających wniosek.
 1. Wnioski niekompletne powinny zostać uzupełnione w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania do jego uzupełnienia. Wnioski nieuzupełnione nie podlegają rozpatrzeniu.

§ 8. Gdy z inicjatywą przeprowadzenia konsultacji występuje Wójt Gminy, Wójt wydaje zarządzenie, o którym mowa w  § 10 ust.1.

§ 9.  Wójt Gminy rozpatruje wnioski podmiotów wymienionych w § 6 ust. 1 pkt 2-4
o przeprowadzeniu konsultacji w terminie 30 dni od daty złożenia wniosku, informując wnioskodawcę o jego rozpatrzeniu.

§ 10.  1. Po rozpatrzeniu wniosku Wójt Gminy wydaje zarządzenie o przeprowadzeniu konsultacji, które wskazuje w szczególności:

1) przedmiot konsultacji,

2) cel konsultacji,

3) zasięg terytorialny konsultacji,

4) formę konsultacji,

5) termin i miejsce przeprowadzenia konsultacji,

6) termin i miejsce wyłożenia materiałów dotyczących sprawy będącej przedmiotem konsultacji oraz udzielania wyjaśnień i przyjmowania opinii,

7) harmonogram czynności związanych z przeprowadzeniem konsultacji,

8) zespół odpowiedzialny za przeprowadzenie konsultacji,

9) szczegółowy sposób przeprowadzenia i ustalenia wyników konsultacji.

2. Zarządzenie, o którym mowa w ust.1 podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez publikację w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu, stronie internetowej Gminy na tablicy ogłoszeń w Urzędzie oraz tablicach ogłoszeń w sołectwach w terminie nie krótszym niż 7 dni przed datą rozpoczęcia konsultacji.

§ 11. Konsultacje trwają nie krócej niż 14 dni kalendarzowych.

§ 12. 1. W terminie 14 dni od daty zakończenia konsultacji Wójt sporządza informację o wyniku

i przebiegu konsultacji.

2. Informacja jest publikowana na stronie internetowej Gminy, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu.

§ 13. Konsultacje społeczne mają charakter opiniodawczy, a ich wyniki nie wiążą organów Gminy,    przy czym uznaje się je za ważne bez względu na liczbę mieszkańców Gminy, którzy w ramach konsultacji wyrażą swoją opinię.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lidzbark Warmiński.

§ 15. Uchwała  wchodzi  w  życie  po  upływie  14  dni  od  dnia  jej  ogłoszenia  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Warmińsko - Mazurskiego.

Załączniki: