Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

Ogłoszono przez Tomasz Kołodziejczyk

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Lidzbark Warmiński.

Numer aktu: XVII/139/2020

Rodzaj aktu: Uchwały Rady Gminy

Data podjęcia:

Data wejścia w życie:

Status: Obowiązujący

Informacje dodatkowe:

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 713) w związku z  art. 12 ust. 1, 3 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 2277 ze zm.), uchwala się
co następuje:

 

           § 1. W uchwale Nr XXXVII/275/2018 Rady Gminy Lidzbark Warmiński z dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Lidzbark Warmiński (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz.  z 2018r., poz. 4346),  wprowadza się następujące zmiany:

- § 2 otrzymuje brzmienie:

 

„ § 2.  Punkty sprzedaży i podawania napojów alkoholowych  nie mogą być usytuowane bliżej  niż 50 m od szkół, placówek oświatowo - wychowawczych,  kościołów i kaplic.

 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lidzbark Warmiński.

 

§ 3.  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.