Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

Ogłoszono przez Tomasz Kołodziejczyk

w sprawie przyjęcia Gminnego programu opieki nad zabytkami Gminy Lidzbark Warmiński na lata 2020-2023

Numer aktu: XVII/138/2020

Rodzaj aktu: Uchwały Rady Gminy

Data podjęcia:

Data wejścia w życie:

Status: Obowiązujący

Informacje dodatkowe:

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713) w związku z art 87 ust.  1, ust. 3 i  4 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i o opiece nad zabytkami (t.j.  Dz. U. 2020 poz. 282) po uzyskaniu pozytywnej opinii Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Rada Gminy Lidzbark Warmiński uchwala, co następuje:


§ 1.

Uchwala się Gminny program opieki nad zabytkami Gminy Lidzbark Warmiński na lata 2020 - 2023 w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lidzbark Warmiński.

§ 3.

 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

 

Załączniki: