Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Ogłoszono przez Andrzej Bogdanowicz

Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

Wymagane dokumenty przy składaniu podania:

 * o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
1. Podanie o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
2. Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z rejestru przedsiębiorców.
3. Dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych.
4. Pisemną zgodę właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeśli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany jest w budynku wielorodzinnym.
5. Decyzję właściwego Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, potwierdzającego spełnianie warunków sanitarnych przez punkt sprzedaży.
6.Po uzyskaniu pozytywnej opinii przez GKRPA – opłata za zezwolenie.

* o wydanie zezwolenia na JEDNORAZOWĄ sprzedaż napojów alkoholowych
1.Podanie o wydanie zezwolenia na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych.
2.Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z rejestru przedsiębiorców.
3.Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych (w detalu lub gastronomi).
4.Dowód opłaty za zezwolenie jednorazowe.

Opłaty:
Nr rachunku Urzędu Gminy w Lidzbarku Warmińskim Bank BGŻ BNP Paribas S.A. O/LIDZBARK WARMIŃSKI 70 2030 0045 1110 0000 0205 0880 lub w kasie Urzędu Gminy pok. 20

Opłaty roczne za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych pobiera się w wysokości:
1) 525 zł na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa
2) 525 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa)
3) 2.100 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu.

Opłata o której mowa wyżej, dotyczy przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą w tym zakresie.
Przedsiębiorcy, prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim, są obowiązani do złożenia, do dnia 31 stycznia, pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych punkcie sprzedaży alkoholowych roku poprzednim.
Wysokość opłaty rocznej, w przypadku punktu sprzedaży, w którym roczna wartość sprzedaży w roku poprzednim przekroczyła:
1) 37500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa – wynosi 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,
2) 37500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości od 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) – wynosi 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,
3) 77000 zł dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% alkoholu – wynosi 2,7% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim.
Jeżeli wartość sprzedaży, w roku poprzednim, nie przekroczyła wskazanych wielkości przedsiębiorca wnosi opłatę w wysokości podstawowej.
Opłata wnoszona jest na rachunek gminy w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego.
W roku nabycia zezwolenia lub utraty jego ważności, opłaty dokonuje się w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia.

Opłata za wydanie zezwolenia na wyprzedaż posiadanych, zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych, wnoszona na rachunek gminy wynosi:
1) 1,4% wartości sprzedaży zinwentaryzowanych napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa,
2) 1,4% wartości sprzedaży zinwentaryzowanych napojów zawierających od 4,5% alkoholu do 18% alkoholu ( z wyjątkiem piwa)
3) 2,7% wartości sprzedaży zinwentaryzowanych napojów zawierających powyżej 18% alkoholu

Miejsce złożenia dokumentów:
Sekretariat Urzędu Gminy
Termin załatwienia sprawy:
Do 30 dni.

Tryb odwoławczy:
Na postanowienie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przysługuje stronie zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Wójta Gminy Lidzbark Warmiński w terminie 7 dni od daty jego doręczenia.
Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Wójta Gminy Lidzbark Warmiński w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Informacje dodatkowe:
1. Sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży może być prowadzona tylko na podstawie zezwolenia wydanego przez Wójta Gminy Lidzbark Warmiński po zasięgnięciu opinii Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami Rady Gminy, wydawanej w formie postanowienia, na które służy stronie zażalenie.

2. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wydaje się oddzielnie na następujące rodzaje tych napojów:
1) do 4,5 % zawartości alkoholu oraz na piwo
2) powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa)
3) powyżej 18 % zawartości alkoholu.

3. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w placówkach detalicznych wydawane są na okres nie krótszy niż 2 lata, dla placówek gastronomicznych nie krótszy niż 4 lata oraz dla przedsiębiorców, których działalność polega na organizowaniu przyjęć na okres do 2 lat.

4. Miejsce sprzedaży napojów alkoholowych nie może być usytuowane bliżej niż 20 m, licząc rzeczywistą drogę dojścia od wejścia do punktu sprzedaży napojów alkoholowych do głównego wejścia do obiektów: kultu religijnego, cmentarzy, szkół, placówek wychowawczo-religijnych.

5. Warunkiem prowadzenia sprzedaży napojów alkoholowych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży jest:
1) posiadanie zezwolenia wydanego przez wójta,
2) wniesienie opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
3) zaopatrywanie się w napoje alkoholowe u producentów i przedsiębiorców posiadających odpowiednie zezwolenie na sprzedaż hurtową napojów alkoholowych;
4) w terminach do dnia 1 lutego, 1 czerwca, 1 października każdego roku kalendarzowego objętego zezwoleniem, okazanie przedsiębiorcy zaopatrującemu dany punkt sprzedaży napojów alkoholowych odpowiedniego dowodu potwierdzającego dokonanie opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
5) posiadanie tytułu prawnego do korzystania z lokalu, stanowiącego punkt sprzedaży;
6) wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie objętym zezwoleniem tylko przez przedsiębiorcę w nim oznaczonego i wyłącznie w miejscu wymienionym w zezwoleniu;
7) zgłaszanie organowi zezwalającemu zmian stanu faktycznego i prawnego, w stosunku do danych zawartych w zezwoleniu, w terminie 14 dni od dnia powstania zmiany;
8) prowadzenie sprzedaży w punkcie sprzedaży spełniającym wymogi określone przez radę gminy, na podstawie art. 12 ust. 1 i 2;
9) przestrzeganie innych zasad i warunków określonych przepisami prawa.

6. Zezwolenie cofa się w przypadku:
1) nieprzestrzegania określonych w ustawie zasad sprzedaży napojów alkoholowych, a w szczególności:
a) sprzedaży i podawania napojów alkoholowych osobom nieletnim, nietrzeźwym, na kredyt lub pod zastaw,
b) sprzedaży, podawania i spożywania napojów zawierających więcej niż 18% alkoholu w ośrodkach szkoleniowych
c) sprzedaży i podawania napojów zawierających więcej niż 18% alkoholu w domach wypoczynkowych
2) nieprzestrzegania określonych w ustawie warunków sprzedaży napojów alkoholowych;
3) powtarzającego się co najmniej dwukrotnie w okresie 6 miesięcy, w miejscu sprzedaży lub najbliższej okolicy, zakłócania porządku publicznego w związku ze sprzedażą napojów alkoholowych przez dany punkt sprzedaży, gdy prowadzący ten punkt nie powiadamia organów powołanych do ochrony porządku publicznego;
4) wprowadzenia do sprzedaży napojów alkoholowych pochodzących z nielegalnych źródeł;
5) przedstawienia fałszywych danych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 111 ust. 4;
6) popełnienia przestępstwa w celu osiągnięcia korzyści majątkowej przez osobę odpowiedzialną za działalność przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie;
7) orzeczenia, wobec przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną albo wobec osoby odpowiedzialnej za działalność przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie, zakazu prowadzenia działalności gospodarczej objętej zezwoleniem.

7. Przedsiębiorca, któremu cofnięto zezwolenie, może wystąpić z wnioskiem o ponowne wydanie zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 3 lat od dnia wydania decyzji o jego cofnięciu.

8. Zezwolenie wygasa w przypadku:
1) likwidacji punktu sprzedaży;
2) upływu terminu ważności zezwolenia;
3) zmiany rodzaju działalności punktu sprzedaży;
4) zmiany składu osobowego wspólników spółki cywilnej;
5) niedopełnienia w terminach obowiązku:
- złożenia oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim,
- dokonania opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

9. Przedsiębiorca, którego zezwolenie wygasło z powodu niezłożenia oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim lub niedokonania opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, może wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia.

10. Przedsiębiorcy podający lub sprzedający różne mieszaniny napojów alkoholowych na podstawie posiadanych receptur, z wykorzystaniem napojów zawierających powyżej 18% alkoholu, są obowiązani do posiadania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 18% zawartości alkoholu.

11. Przedsiębiorca, któremu zezwolenie wygasło z przyczyn określonych w art. 18 ust. 12 może wystąpić z wnioskiem o wydanie zezwolenia z określeniem terminu na wyprzedaż posiadanych zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych. Termin określony w zezwoleniu na wyprzedaż nie może być dłuższy niż 6 miesięcy od dnia wygaśnięcia zezwolenia.

12. Przedsiębiorca, który otrzymał zezwolenie na wyprzedaż posiadanych zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych, może wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od dnia upływu terminy ważności zezwolenia na wyprzedaż

13. Inne wymagania i warunki sprzedaży napojów alkoholowych zawarte są w uchwałach Rady Gminy przywołanych w podstawie procedury.

Podstawa prawna:
- ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (j.t. Dz.U.2016.487 ze zm.)
- Uchwała Nr V/35/2015 Rady Gminy Lidzbark Warmiński z dnia 14.05.2015 r. w sprawie określenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Lidzbark Warmiński (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. poz.2114)
- Uchwała Rady Gminy Lidzbark Warmiński w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii.

Załączniki: