Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Zwrot podatku akcyzowego

Ogłoszono przez Tomasz Kołodziejczyk | wersja archiwalna

Informacja w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego przez producentów rolnych do produkcji rolnej

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego przysługuje producentowi rolnemu. Zgodnie z definicją ustawową za producenta rolnego uważa się osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, będącą posiadaczem gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym.

W przypadku gdy grunty gospodarstwa rolnego stanowią przedmiot posiadania samoistnego i posiadania zależnego, zwrot podatku przysługuje posiadaczowi zależnemu. Natomiast gdy grunty gospodarstwa rolnego stanowią przedmiot współposiadania, zwrot podatku przysługuje temu współposiadaczowi, w stosunku do którego pozostali współposiadacze wyrazili pisemną zgodę. Pisemna zgoda nie dotyczy współmałżonków.

Wnioski należy składać do wójta gminy właściwego ze względu na miejsce położenia gruntów. Obowiązują dwa terminy:
• od 1 lutego do 28 lutego,
• od 1 sierpnia do 31 sierpnia danego roku.
Organ decyzje wydaje w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku.

Wniosek powinien zawierać /druk do pobrania/   
 • imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres producenta rolnego;
• numer identyfikacji podatkowej (NIP) producenta rolnego, jeżeli został nadany;
• numer ewidencyjny powszechnego elektronicznego systemu ewidencji ludności (PESEL) albo numer dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość producenta rolnego oraz nazwę organu, który wydał dokument, w przypadku gdy producent rolny jest osobą fizyczną;
• oświadczenie o powierzchni użytków rolnych położonych na obszarze gminy, do której jest składany wniosek o zwrot podatku;
• pisemną zgodę pozostałych współposiadaczy, jeżeli producent rolny jest współposiadaczem gruntów gospodarstwa rolnego;
• numer rachunku bankowego.

Do wniosku należy dołączyć:
• faktury VAT albo ich kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem przez pracownika upoważnionego przez wójta, stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku;
• odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, w przypadku gdy producent rolny podlega wpisowi do tego rejestru.
Wniosek o zwrot podatku wraz z załącznikami nie podlega opłacie skarbowej.

Wypłata zwrotu podatku przyznanego na podstawie decyzji, następuje w terminach:
• od 1 kwietnia do 30 kwietnia- jeżeli wnioski o zwrot podatku zostały złożone w terminie od 1 lutego do 28 lutego;
• od 1 październik do 31 października- jeżeli wnioski o zwrot podatku zostały złożone w terminie od 1 sierpnia do 31 sierpnia;

Kwotę zwrotu podatku ustala się jako iloczyn ilości oleju napędowego zakupionego przez producenta rolnego, wynikającej z faktur VAT i stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, obowiązującej w dniu złożenia wniosku o zwrot podatku, w ramach rocznego limitu.
Limit ten ustała się jako kwotę stanowiąca iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 86 oraz powierzchni użytków rolnych, będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego, określonej w ewidencji gruntów i budynków.
Natomiast przy ustalaniu limitu nie uwzględnia się:
• gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej w rozumieniu przepisów o podatku rolnym;
• gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza w rozumieniu przepisów o podatku rolnym.
W 2018 r. stawkę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej ustala się w wysokości 1,00 zł. na 1 litr oleju.
Roczny limit zwrotu podatku wynosi 86,00 zł na 1 ha użytków rolnych (1,00x86).