Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Zwrot podatku akcyzowego

Ogłoszono przez Tomasz Kołodziejczyk | wersja archiwalna

Informacja w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego przez producentów rolnych do produkcji rolnej

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
wykorzystywanego do produkcji rolnej 

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego przysługuje producentowi rolnemu. Zgodnie z definicją ustawową za producenta rolnego uważa się osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, będącą posiadaczem gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym.

W przypadku gdy grunty gospodarstwa rolnego stanowią przedmiot posiadania samoistnego i posiadania zależnego, zwrot podatku przysługuje posiadaczowi zależnemu. Natomiast gdy grunty gospodarstwa rolnego stanowią przedmiot współposiadania, zwrot podatku przysługuje temu współposiadaczowi, w stosunku do którego pozostali współposiadacze wyrazili pisemną zgodę. Pisemna zgoda nie dotyczy współmałżonków.

Wnioski należy składać do wójta gminy właściwego ze względu na miejsce położenia gruntów. Obowiązują dwa terminy:
• od 1 lutego do 28 lutego,
• od 1 sierpnia do 31 sierpnia danego roku.
Organ decyzje wydaje w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku.

Zwrot podatku akcyzowego - zmiany

1 stycznia 2019 r. weszły w życie zmiany w ustawie o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Zmiany przewidują zwiększenie limitu zużywanego oleju napędowego na 1 ha upraw rolnych z 86 do 100 litrów. Dodano możliwość zwrotu podatku akcyzowego od posiadanego bydła. Limitem stawki zwrotu podatku akcyzowego jest 30 litrów oleju napędowego na dużą jednostkę przeliczeniową posiadanego bydła (DJP) w roku poprzedzającym złożenie wniosku. Aby uwzględnić zwrot podatku akcyzowego od posiadanych DJP, przy składaniu wniosku o zwrot podatku akcyzowego należy dołączyć:

 • dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informację z rejestru zwierząt gospodarskich oznakowanych o liczbie DJP bydła będących w posiadaniu producenta rolnego w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o zwrot podatku akcyzowego. Dokument ten wydawany będzie na wniosek producenta rolnego,

  - od 2 stycznia 2019 r. producenci bydła mogą składać wnioski do powiatowego biura ARiMR o wyliczenie średniej rocznej liczby DJP bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzednim.

Od stycznia 2019 r. obowiązuje nowy wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
Wniosek powinien zawierać /druk do pobrania/   

 • imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres producenta rolnego; numer identyfikacji podatkowej (NIP) producenta rolnego, jeżeli został nadany;
 • numer ewidencyjny powszechnego elektronicznego systemu ewidencji ludności (PESEL) albo numer dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość producenta rolnego oraz nazwę organu, który wydał dokument, w przypadku gdy producent rolny jest osobą fizyczną;
 • oświadczenie o powierzchni użytków rolnych położonych na obszarze gminy, do której jest składany wniosek o zwrot podatku;
 • oświadczenie o średniej rocznej liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego;
 • pisemną zgodę pozostałych współposiadaczy, jeżeli producent rolny jest współposiadaczem gruntów gospodarstwa rolnego;
 • numer rachunku bankowego;
 • numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, w przypadku gdy producent rolny podlega wpisowi do tego rejestru.


Do wniosku należy dołączyć:

 • faktury VAT albo ich kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem przez pracownika upoważnionego przez wójta, stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku;
 • odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, w przypadku gdy producent rolny podlega wpisowi do tego rejestru;
 • załącznik do wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej dotyczący pomocy publicznej w rolnictwie;Oświadczenie o pomocy publicznej
 • oświadczenie AKC-3 i AKC-4 o prowadzeniu działalności rolnicznej.Załącznik AKC-3  AKC-4

Wniosek o zwrot podatku wraz z załącznikami nie podlega opłacie skarbowej.

Wypłata zwrotu podatku przyznanego na podstawie decyzji, następuje w terminach:
• od 1 kwietnia do 30 kwietnia- jeżeli wnioski o zwrot podatku zostały złożone w terminie od 1 lutego do 28 lutego;
• od 1 październik do 31 października- jeżeli wnioski o zwrot podatku zostały złożone w terminie od 1 sierpnia do 31 sierpnia;

Kwotę zwrotu podatku ustala się jako iloczyn ilości oleju napędowego zakupionego przez producenta rolnego, wynikającej z faktur VAT i stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, obowiązującej w dniu złożenia wniosku o zwrot podatku, w ramach rocznego limitu.

Limit ustala się jako sumę

 1.  kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 100 oraz powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego określonej w ewidencji gruntów i budynków, według   stanu na dzień 1 lutego danego roku, oraz,
 2.  kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 30 oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku.

100 l x 1,00 zł x ilość ha użytków rolnych + 30,00 zł x 1,00 zł x średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła = Limit zwrotu podatku akcyzowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 2019 rok

Natomiast przy ustalaniu limitu nie uwzględnia się:
• gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej w rozumieniu przepisów o podatku rolnym;
• gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza w rozumieniu przepisów o podatku rolnym.
W 2019 r. stawkę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej ustala się w wysokości 1,00 zł. na 1 litr oleju.