Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

Ogłoszono przez Robert Gobis

w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Lidzbark Warmiński

Numer aktu: 25/2019

Rodzaj aktu: Zarządzenia Wójta Gminy

Data podjęcia:

Data wejścia w życie:

Status: Obowiązujący

Informacje dodatkowe:

Zarządzenie Nr 25/2019

 

Wójta Gminy Lidzbark Warmiński

z dnia 21 stycznia 2019 r.

 

 

 

w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Lidzbark Warmiński.

 

 

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.994 z późn zm.) zarządzam, co następuje:

 

 

§ 1. 1. Nadaję Urzędowi Gminy Lidzbark Warmiński Regulamin Organizacyjny, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

2. Schemat organizacyjny Urzędu Gminy Lidzbark Warmiński określa załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.


 

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.

 

§ 3. Traci moc zarządzenie Nr 343/2017 Wójta Gminy Lidzbark Warmiński, z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Lidzbark Warmiński oraz zarządzenie Nr 404/2018 Wójta Gminy Lidzbark Warmiński, z dnia 25 maja 2018 r. zmieniające niniejszy Regulamin.

 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2019 r.

Załączniki: