Wersja obowiązująca z dnia

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych gminy Lidzbark Warmiński w 2022 r.

Informacje dodatkowe:

ZARZĄDZENIE Nr 425/2022

Wójta Gminy Lidzbark Warmiński

z dnia 21 kwietnia 2022 r.

 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych gminy Lidzbark Warmiński w 2022 r.

 

            Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1057 ze zm.), w związku z Uchwałą Rady Gminy Lidzbark Warmiński Nr XXXIX/297/2022 z dnia 16.03.2022 r. w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy Lidzbark Warmiński z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego      i o wolontariacie na rok 2022” zarządza się, co następuje:

 

§ 1.

Ogłasza się otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych gminy Lidzbark Warmiński    w 2022 r. w zakresie:

 1. Pomocy społecznej
 1. pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,
 2. prowadzenie zajęć w świetlicach wiejskich dla dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów,
 3. prowadzenie zorganizowanych form pomocy dla najuboższych mieszkańców gminy,
 1. Turystyki i krajoznawstwa
 1. organizacja rajdów, zlotów i innych przedsięwzięć promujących walory turystyczne gminy,
 1. Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
 1. promowanie, pielęgnowanie i prezentowanie tradycji narodowych oraz regionalnych        w formie warsztatów i festiwali,
 2. wspieranie przedsięwzięć artystycznych i edukacyjnych w formie warsztatów,
 3. organizacja imprez lub cyklu imprez kulturalnych,
 1. Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
 1. prowadzenie programów treningowych oraz organizacja rozgrywek sportowych lub uczestnictwo w tych rozgrywkach,
 2. propagowanie wśród dzieci, młodzieży i całych rodzin aktywnych form kultury fizycznej,
 3. podejmowanie wspólnych inicjatyw i przedsięwzięć na rzecz rozwoju kultury fizycznej.

§ 2.

Ogłoszenie stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 3.

Ogłoszenie publikuje się przez jego zamieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Lidzbarku Warmińskim na stronie internetowej Gminy Lidzbark Warmiński oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                         Wójt

                    mgr inż. Fabian Andrukajtis

 

Załączniki

Treść aktu